امروز : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶آگهی مزایده
تاریخ ثبت : 1396/10/13

         سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران در نظر دارد دو واحد از آپارتمان شش واحدی به آدرس سرخ رود کوچه جنب بنگاه معاملات ملکی ملّی به پلاک ثبتی 1838 و 1840 فرعی از 36 اصلی بخش دو محمودآباد بمساحت هر کدام 78/39مترمربع با کلیه اجناس داخل آنها با حدود اربعه مندرج در اسناد مالکیت صادره در طبقات اول و دوم که مراتبط فوق توسط کارشناسان رسمی دادگستری مورد بازدید قرار گرفته و طبقه اول به مبلغ 1/050/000/000ریال معادل یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال و طبقه دوم 1/100/000/000ریال معادل یک میلیارد و یکصد میلیون ریال قیمت پایه ارزیابی گردید . طالبین می توانند تا تاریخ 96/10/30روز شنیه پیشنهادهای خود را کتباً در پاکت در بسته به دفتر سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران به نشانی بلوار پاسداران جنب سازمان حج و زیارت ساختمان شهرآراء تسلیم نمایند . زمان مزایده مورخ 96/11/02روز دوشنبه از ساعت 14 الی 16 عصر در محل سازمان مذکور بوده و کلیه پیشنهادات در حضور متقاضیان بازگشائی و کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد و اعلام نمایند برنده مزایده خواهند بود و چنانچه قیمت های پیشنهادی برابر باشد در همان جلسه به قید قرعه خریدار انتخاب خواهد شد ضمناً متقاضیان جهت بازدید اوراق و مدارک و آپارتمان همه روز بعد از نشر آگهی می توانند با سازمان مراجعه و با شماره 7-33384256 تماس حاصل نمایند و جهت بازدید به شهرستان سرخرود دفتر نظام فنی ساختمان روستائی به آدرس سرخرود، خیابان بهار روبروی بخشداری سازمان مرزنشینان تلفن 44886318 مراجعه نمایند یادآوری می گردد .کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود .