امروز : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶یکصد و چهل ویکمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1396/10/06

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و چهل و یکمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 1396/10/04در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

 

1-     در خصوص فروش ویلای سرخرود مقرر گردید در تاریخ 96/10/16در روزنامه های کثیرالانتشار به صورت مزایده آگهی شود به متقاضیان می توانند جهت بازدید و اخذ اسناد مزایده همه روزه به شهرستان سرخرود ، دفتر نمایندگی نظام فنی مراجعه نمایند ، مهلت ارسال پینهادات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 96/10/30به دبیرخانه سازمان نظام کاردانی ارائه گردد .

الف : سازمان در رد و قبول پیشنهادات مختار است .

ب : هزینه درج آگهی و هزینه انتقال سند به عهده برنده مزایده می باشد .

ضمناً در تاریخ 96/11/02روز دوشنبه رأس ساعت 14 در محل سازمان نظام کاردانی پیشنهادات مزایده که بصورت کتبی است بازگشایی می شود .