امروز : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶یکصد و چهلمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1396/09/29

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و چهلمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 1396/09/27در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

 

1-     حسب بند یک صورتجلسه یکصد و سی و هشتم مورخ 96/09/08در خصوص هزینه های دفاتر به صورت ثابت این هزینه ها به شرح ذیل می باشد :

الف : هزینه آب برق گاز و تلفن همراه با فیش پرداختی .

ب : هزینه شارژ ساختمان ، نظافت و ملزومات برابر رسید پرداختی .

پ : هزینه اجاره ساختمان برابر قرارداد اجاره نامه .

ج : هزینه اینترنت ماهانه برابر پرداختی سی هزارتومان .

چ : هزینه صبحانه و پذیرایی تا مبلغ یکصد و بیست هزار تومان .

ح : هزینه کنترل مضاعف با عنایت به گزارش و عکس هر بخش ، یکصد و بیست هزار تومان .

خ : حقوق مسئولین دفاتر و پرسنل دفاتر طبق مصوبه هئیت مدیره .

ه : افزایش یا کاهش هزینه ها براساس درجه بندی دفاتر با نظر ریاست سازمان صورت میپذیرد .