امروز : ۱۳۹۸/۱/۱آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نویت دوم سازمان نظام کاردانی در تاریخ 23 مهر 1397 شماره 5794 روزنامه بشیر
تاریخ ثبت : 1397/07/23