امروز : ۱۳۹۸/۱/۱یکصد و پنجاه یکمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1396/12/12

 

   یکصد و پنجاه و یکمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و  پنجاه و یکمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز شنبه مورخ 1396/12/12در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

جلسه نوبت اول مجمع عمومی سال 96 روز شنبه مورخ 96/12/12رأس ساعت 3 بعد از ظهر در سالن سازمان نظام کاردانی استان براساس دستور کار جلسه و با توجه به ماده 15 قانون مقررات ملی ساختمان که میبایست با حضور اکثریت نصف به علاوه یک اعضا حاضر باشند و  به علت عدم حضور ناظرین و اعضاء جلسه رسمیت نیافت و با توجه به صورتجلسه چهل و نهم بند دو مورخ 96/11/23هئیت مدیره مجمع عمومی نوبت دوم به تاریخ 96/12/26روز شنبه در محل تالار اریکه آریایی شهرستان آمل رأس 15 الی 17 برگزار میگردد .