امروز : ۱۳۹۸/۱/۱یکصد و چهل ونهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1396/11/30

 

یکصد و چهل و نهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و چهل و نهمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 1396/11/30در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1-     در خصوص هماهنگی و تبدل نظر در خصوص بودجه پیشنهادی سال 97 با مسئولین دفاتر استان مقرر گردید جلسه اضطراری با مسئولین دفاتر در تاریخ 96/12/15روز سه شنبه ساعت 15 الی 18 در شهرستان محمودآباد برگزار گردد .

2-     در خصوص محل  برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم که به علت تغییر تاریخ در برگزاری مجمع و مخالفت شرکت نفت محمودآباد به تالار اریکه آریایی شهرستان آمل در تاریخ 96/12/26روز شنبه و از ساعت 15 تا 17 جا به جا گردید  .

3-     در خصوص بودجه پیشنهادی سال 97 سازمان ، در جلسه بررسی شد و بعد از بحث و کارشناسی مقرر گردید در جلسه با مسئولین دفاتر نظرخواهی گردد و در جلسه بعد هئیت مدیره اصلاحات مورد نیاز در بودجه پیشنهادی سال 97 لحاظ شود .