امروز : ۱۳۹۸/۱/۱یکصد و هفتاد و دومین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1397/05/30

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و هفتاد و دومین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 97/05/29در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

 

1-      در خصوص گردهمایی مسئولین دفاتر با اعضای هئیت مدیره و بازرسان سازمان مقرر گردید این جلسه در تاریخ 97/06/11روز یکشنبه ساعت 10 در سالن همایش میرزاکوچک خان شهرستان استان برگزار گردد .

2-      در خصوص گردهمایی مسئولین دفاتر با اعضای هئیت مدیره و بازرسان سازمان کارشناسی و هماهنگی های لازم بین اعضای هئیت مدیره صورت گرفته شد .