امروز : ۱۳۹۸/۱/۱یکصد و شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1397/05/16

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و شصت و نهمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 97/05/15در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1-      در خصوص نامه مجمع عمومی نوبت اول سال 97 مقرر گردید تاریخ 97/07/09روز دوشنبه ساعت 15 تا 17 در شهرستان ساری محل ساختمان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران برگزار شود .

2-      در خصوص بررسی از دفاتر نظام فنی استان و جلسه با  بخشداری مقرر گردید آقایان یونسی راد ، گت آقازاده ، طالشی  ، رستار ، رهبریان و کمیل مومنی مسئول روابط عمومی ، روز شنبه 97/05/20به دفتر نمایندگی شهرستان کیاسر و کلیجان رستاق اعزام شوند .

3-      در خصوص بررسی از دفاتر استان و جلسه با بخشداری و بنیاد مسکن شهرستانها مقرر گردید آقایان اکبری ، نظام دوست و سیف پور روز سه شنبه مورخ 97/05/16به دفاتر نمایندگی شهرستان چالوس ، تنکابن و مرزن آباد اعزام شوند .

4-      در خصوص جلسه با مسئولین دفاتر استان با هئیت مدیره مقرر گردید روز شنبه مورخ 97/06/10از ساعت 17 در شهرستان رامسر برگزار گردد .

5-      در خصوص نامه اداره کل راه و شهرسازی استان به شماره 130/25466مورخ 97/05/09در خصوص تغییر و اصلاح در آئین نامه اجرائی مقرر گردید نامه فوق جهت اطلاع و اقدام به مسئولین دفاتر سراسر استان ابلاغ گردد .