امروز : ۱۳۹۸/۱/۱یکصد و هفتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1397/05/23

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و هفتاد و یکمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 97/05/22در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1-      در خصوص حق جلسه و حق ماموریت اعضای هئیت مدیره ، بازرسان و رئیس سازمان مقرر گردید طبق مجمع عمومی نوبت دوم مورخ 96/12/26سازمان نظام کاردانی اعمال گردد .