امروز : ۱۳۹۸/۱/۱یکصد و شصت و هشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1397/05/09

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و شصت و هشتمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز دوشنبه مورخ 97/05/08در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1-      در خصوص نامه بنیاد مسکن استان به شماره 30/06/10810مورخ 97/05/06موضوع صورتجلسه هئیت نظارت استان ، مقرر گردید موارد و بندهای ذکر شده در این صورتجلسه در جلسات آتی هئیت مدیره تنظیم گردد .

2-      در خصوص بند 2 صورتجلسه یکصد و شصت و هفتم هئیت مدیره مورخ 97/04/27در خصوص انتخاب اعضای جدید شورای رابط آقایان رستار و گت آقازاده توسط هئیت مدیره انتخاب گردید .

3-      در خصوص نامه بنیادمسکن استان به شماره 30/06/10369مورخ 97/05/02در مورد عدم مداقه کافی ناظر بخش تنکابن ، مقرر گردید آقایان سیف پور ، اکبری و نظام دوست پیگیر موضوع شوند و نتیجه در جلسه آتی هئیت مدیره مطرح گردد .

4-      در خصوص نامه مسئول دفتر طراحی تنکابن بخش مرکزی مقرر گردید آقایان نظام دوست ، سیف پور و اکبری پیگیر موضوع شوند و نتیجه در جلسه هئیت مدیره مطرح گردد .