امروز : ۱۳۹۸/۱/۱یکصد و شصت و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران + مصوبات
تاریخ ثبت : 1397/04/30

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران یکصد و شصت و هفتمین جلسه عادی هیئت مدیره سازمان روز چهارشنبه مورخ 97/04/27در محل سازمان برگزار شد و پس از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1-      در ابتدای جلسه انتخابات اعضای هئیت رئیسه نظام کاردانی برگزار و نتیجه بشرح ذیل خواهد بود .

حسن سیف پورمیر                       رئیس سازمان                                 8 رأی

حسین یونسی راد                          نائب رئیس سازمان                        9 رأی

میرسیف اله رهبریان                    خزانه دار سازمان                             9 رأی

سمیه پاک منش                           دبیر سازمان                                    9 رأی

2-      با توجه به استعفای آقای اکبری و گت آقازاده از شورای رابط مقرر گردید جهت تعیین اعضای جدید در جلسه آتی هئیت مدیره تصمیم گیری شود .